CYKL 1

Tułów: kręgosłup piersiowy, kręgosłup lędźwiowy, klatka piersiowa, brzuch

1. Osteologia

 • Mostek: rękojeść mostka, wcięcie szyjne (nadmostkowe), kąt mostka, trzon mostka, wyrostek mieczykowaty, pierwsza chrząstka żebrowa, staw mostkowo-obojczykowy
 • Żebra: żebra prawdziwe, żebra rzekome, kąty żeber, stawy żebrowo-poprzeczne
 • Otwór dolny klatki piersiowej, wcięcia łuku żebrowego (siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta chrząstka żebrowa) żebro jedenaste (trzon, koniec przedni), żebro dwunaste, żebro dwunaste: koniec przedni, żebro dziesiąte, kąt żebra
 • Połączenie odcinka szyjnego z piersiowym (C6–C7–Th1): wyrostki kolczyste C6, C7, Th1
 • Kręgosłup piersiowy
  • Kręgi piersiowe od Th1 do Th12 (wyrostki kolczyste, wyrostki poprzeczne, stawy żebrowo-poprzeczne, relacje pomiędzy wyrostkami kolczystymi i wyrostkami poprzecznym)
  • Relacje pomiędzy łopatką a wyrostkami kolczystymi kręgów
 • Kręgosłup lędźwiowy
  • Kręgi lędźwiowe od L1 do L5 (wyrostki kolczyste, wyrostki poprzeczne dostępne palpacyjnie), grzebień kości biodrowej

2. Miologia

 • Mięśnie pleców: Mięsień czworoboczny (cząść zstępująca, poprzeczna, wstępująca), mięsień dźwigacz łopatki, mięsień równoległoboczny większy, mięsień równoległoboczny mniejszy, mięsień́ najszerszy grzbietu (w kilku miejscach na swoim przebiegu), warstwa mięśni tylnych zębatych, rozcięgno pośrednie mięśni tylnych zębatych, mięśnie prostownika grzbietu (część lędźwiowa mięśnia biodrowo‐żebrowego lędźwi oraz mięśnia najdłuższego klatki piersiowej, część piersiowa mięśnia biodrowo‐żebrowego lędźwi oraz mięśnia najdłuższego klatki piersiowej), mięsień czworoboczny lędźwi w trójkącie lędźwiowym górnym (trójkąt Grynfeltta/Lesshafta)
 • Mięśnie po stronie przedniej klatki piersiowej i brzuch: Mięsień piersiowy większy, mięsień piersiowy mniejszy, mięsień podobojczykowy, mięsień zębaty przedni, mięsień prosty brzucha, mięśnie skośne brzucha, mięsień lędźwiowy, mięsień biodrowy

3. Nerwy i naczynia krwionośne 

 • Gałęzie skórne nerwów międzyżebrowych, perforator przedni nerwu międzyżebrowego, perforator boczny nerwu międzyżebrowego, tętnica podobojczykowa, aorta brzuszna, tętnice biodrowe, tętnice pachowa.

Obręcz biodrowa: miednica, biodro, kość krzyżowa

1. Osteologia

 • Kość miedniczna:
grzebień kości biodrowej, guzek grzebienia biodrowego, kolec biodrowy tylny górny; kolec kulszowy, guz kulszowy, kolec biodrowy przedni górny, kolec biodrowy przedni dolny, grzebień kości łonowej, gałęzie łonowe górne, spojenie łonowe, trzon kości łonowej, guzek łonowy, kość udowa: głowa kości udowej, krętarz większy, krętarz mniejszy
 • Kość krzyżowa: tylno‐boczna ekspozycja kości krzyżowej, grzbietowa (tylna) i boczna część pierwszego kręgu kości krzyżowej, wyrostek kolczysty pierwszego kręgu krzyżowego (S1), wyrostek kolczysty drugiego kręgu krzyżowego (S2), grzebień krzyżowy pośrodkowy, rożki krzyżowe, rozwór krzyżowy, boczna krawędź kości krzyżowej, różki krzyżowe, dolno‐boczne kąty kości krzyżowej

2. Miologia

 • Mięsień pośladkowy wielki, mięsień pośladkowy średni, mięsień pośladkowy mały, mięsień napinacz powięzi szerokiej, mięśnie miedniczno-krętarzowe: mięsień gruszkowaty, mięśnie bliźniacze górny i dolny, mięsień zasłaniacz wewnętrzny, mięsień czworoboczny uda, mięsień zasłaniacz zewnętrzny, mięsień prosty uda, mięsień krawiecki, mięsień grzebieniowy, mięsień przywodziciel długi, mięsień prosty brzucha, mięśnie piramidowe

3. Nerwy i naczynia krwionośne

 • Nerw udowy, tętnica udowa, węzły chłonne pachwinowe (Łańcuch ukośny, Łańcuch pionowy), żyła udowa
 • Żyła odpiszczelowa wewnętrzna, splot żylny odpiszczelowy
 • Gałęzie nerwów skórnych górnych pośladków, gałęzie nerwów środkowych pośladków, gałęzie nerwów pośladkowych dolnych, od nerwu skórnego tylnego uda, wiązka naczyniowo-nerwowa n. pośladkowego górnego, nerw kulszowy

4. Więzadła

 • Więzadło krzyżowo-guzowe, więzadło krzyżowo-biodrowe tylne, więzadła biodrowo-lędźwiowe, więzadło pachwinowe

Kończyna dolna: udo, kolano, podudzie, stopa

1. Osteologia

 • Kość udowa, krętarz większy kości udowej, przedział łąkotkowy przyśrodkowy, kłykieć przyśrodkowy kości udowej, nadkłykieć przyśrodkowy kości udowej, kłykieć boczny kości udowej, nadkłykieć boczny kości udowe, rzepka
 • Kość piszczelowa: powierzchnia stawowa górna oraz szpara stawowa stawu udowo-piszczelowego, guzowatość piszczeli, kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej, guzek przywodzicieli, kłykieć boczny kości piszczelowej, guzek Gerdy (wycisk pasma-biodrowo-piszczelowego, staw piszczelowo-strzałkowy górny, grzebień przedni piszczeli
 • Kość strzałkowa: głowa kości strzałkowej, szyjka
 • Kości stopy: śródlinia stawowa międzypaliczkowa (P2-P1) palucha, śródlinia stawowa P1- głowa pierwszej kości śródstopia, śródlinia stawowa między pierwszą kością śródstopia a kością klinowatą przyśrodkową, śródlinie stawowe P3-P2, P2-P1, P1-głowa piątej kości śródstopia, guzowatość piątej kości śródstopia, śródlinia stawowa pomiędzy guzowatością piątej kości śródstopia a kością sześcienną, powierzchnia grzbietowa kości śródstopia

2. Miologia

 • Przód uda i kolano: mięsień krawiecki, mięsień prosty uda, mięsień obszerny przyśrodkowy, mięsień obszerny boczny, mięsień napinacz powięzi szerokiej, mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień grzebieniowy, mięsień przywodziciel długi, mięsień smukły, ścięgno końcowe mięśnia przywodziciela wielkiego, ścięgno m. czworogłowego, ścięgno rzepki, ścięgno gęsiej stopki, ścięgno przywodziciela wielkiego, pasmo biodrowo-piszczelowe
 • Tył uda: mięsień smukły, mięsień półbłoniasty, mięsień półścięgnistym ścięgno mięśnia półścięgnistego, ścięgno mięśnia dwugłowego uda, głowa krótka mięśnia dwugłowego uda, głowa długa mięśnia dwugłowego uda, mięsień obszerny boczny, mięsień przywodziciel wielki
 • Podudzie i stopa: mięsień piszczelowy przedni, mięsień prostownik długi palucha, mięsień prostownik długi palców, mięsień strzałkowy trzeci, mięsień strzałkowy długi, mięsień strzałkowy krótki, głowa boczna mięśnia brzuchatego łydki, głowa przyśrodkowa mięśnia brzuchatego łydki, mięsień płaszczkowaty, ścięgno piętowe mięśnia trójgłowego łydki, mięsień podeszwowy, mięsień piszczelowy tylny, mięsień zginacz długi palców, ścięgno mięśnia prostownika długiego palucha, ścięgno mięśnia prostownika długi palców, ścięgno mięśnia prostownika krótki palców

3. Nerwy i naczynia krwionośne

 • Nerw piszczelowy, nerw strzałkowy wspólny, nerw kulszowy, nerw udowy, gałąź rzepkowa nerwu udowo-goleniowego, nerw mięśniowo-skórny, nerw strzałkowy powierzchowny, nerw skórny grzbietowy pośredni, nerw skórny grzbietowy boczny, tętnica podkolanowa, tętnica udowa, tętnica piszczelowa tylna, tętnica grzbietowa stopy, żyła odpiszczelowa wewnętrzna

4. Więzadła

 • Więzadło poboczne strzałkowe, troczek boczny rzepki, więzadło poboczne piszczelowe, troczek przyśrodkowy rzepki: wizualizacja i napinanie, ciało tłuszczowe podrzepkowe: wizualizacja i dostęp; kość piszczelowa: brzeg przedni, brzeg przyśrodkowy; powierzchnia przyśrodkowa: powierzchnia tylna; kość strzałkowa: powierzchnia boczna

5. Kaletki maziowe

 • Kaletka przedścięgnowa, kaletka podścięgnowa, ciało tłuszczowe Hoffa, kaletka nadrzepkowa, kaletka gęsia

Obręcz barkowa: łopatka, obojczyk, staw ramienny

1. Osteologia

 • Obojczyk, łopatka, wyrostek barkowy łopatki, wyrostek kruczy, koniec górny kości ramiennej, guzek większy kości ramiennej, guzek mniejszy kości ramiennej, bruzda międzyguzkowa, staw barkowo-obojczykowy

2. Miologia

 • Mięsień naramienny, mięsień piersiowy większy, mięsień piersiowy mniejszy, mięsień podobojczykowy, mięsień nadgrzebieniowy, mięsień podgrzebieniowy, mięsień obły mniejszy, mięsień obły większy, głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia, mięsień kruczo-ramienny, mięsień podłopatkowy, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień trójgłowy ramienia, ścięgno głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia

3. Nerwy i naczynia krwionośne

 • Nerw pachowy, żyła odpromieniowa, tętnica podobojczykowa, nerw piersiowy długi, tętnica pachowa, nerw pośrodkowy, nerw promieniowy, nerw mięśniowo-skórny, nerw łokciowy

4. Więzadła

 • Więzadło kruczo-ramienne, więzadło mostkowo-obojczykowe, więzadło czworoboczne

Kończyna górna: ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłoń

1. Osteologia

 • Kość ramienna: główka kości ramiennej, guzek większy kości ramiennej, guzek mniejszy kości ramiennej, bruzda międzyguzkowa, nadkłykieć boczny; grzebień ponadkłykciowy boczny; dół wyrostka łokciowego; nadkłykieć przyśrodkowy; grzebień ponadkłykciowy przyśrodkowy; bruzda nerwu łokciowego; bloczek kości ramiennej.
 • Kość promieniowa i kość łokciowa:
głowa kości promieniowej, szyjka kości promieniowej, guzowatość promieniowa
 • Wyrostek łokciowy kości łokciowej (powierzchnia górna wyrostka łokciowego, powierzchnia przyśrodkowa wyrostka łokciowego; powierzchnia boczna wyrostka łokciowego), brzeg tylny trzonu kości łokciowej, wyrostek dziobiasty kości łokciowej, głowa (dolny koniec) kości łokciowej i wyrostek rylcowaty kości łokciowej
 • Dalszy koniec kości promieniowej, brzeg przyśrodkowy (łokciowy), powierzchnia boczna i wyrostek rylcowaty kości promieniowej, guzek grzbietowy kości promieniowej
 • Tabakierka anatomiczna; kość łódeczkowata; guzek kości łódeczkowatej; kość księżycowata; kość trójgraniasta; kość grochowata
 • Głowy kości śródręcza II–V, pierwsza kość śródręcza: podstawa, trzon oraz głowa, trzeszczki pierwszego stawu śródręczno‐paliczkowego; druga kość śródręcza, trzecia kość śródręcza, czwarta kość śródręcza, piąta kość śródręcza, paliczek bliższy kciuka, paliczek dalszy kciuka

2. Miologia

 • Mięsień naramienny; mięsień podłopatkowy; mięsień piersiowy większy; głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia; głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia; ścięgno mięśnia dwugłowego ramienia; mięsień kruczo‐ramienny; mięsień obły większy; mięsień najszerszy grzbietu; mięsień trójgłowy ramienia; mięsień ramienny; głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia; głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia; głowa przyśrodkowa
 • Mięsień ramienno‐promieniowy; mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka; mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka
 • Mięsień łokciowy; mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
 • Mięśnie zginacze nadgarstka: mięsień zginacz łokciowy nadgarstka; mięsień zginacz promieniowy nadgarstka; mięsień dłoniowy długi; mięsień zginacz powierzchowny palców; ścięgno dla palca czwartego; mięsień zginacz łokciowy nadgarstka; wspólne ścięgno przyczepu początkowego mięśni nadkłykciowych przyśrodkowych (mięśni zginaczy przedramienia), ścięgno mięśnia dłoniowego długiego; mięsień zginacz palców powierzchowny i ścięgno palca czwartego; ścięgno mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka; położenie ścięgna mięśnia zginacza kciuka, ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka
 • Kłąb kciuka; kłębik (kłąb palca małego); ścięgna mięśni zginaczy na powierzchni dłoniowej; mięśnie glistowate; mięśnie glistowate, mięśnie międzykostne dłoniowe
 • Mięśnie prostowniki nadgarstak: mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka; mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka; mięsień prostownik palca małego; mięsień prostownik palców; mięsień odwracacz, ścięgno mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka; ścięgno mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka, ścięgno mięśnia prostownika palców, ścięgno mięśnia prostownika palca małego, ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka i mięśnie międzykostne grzbietowe, ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka, ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka, ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka

3. Nerwy i naczynia krwionośne

 • Nerw pośrodkowy, nerw łokciowy; nerw promieniowy, nerw mięśniowo‐skórny, tętnica ramienna, tętnica promieniowa, tętnica łokciowa


Głowa i szyja, odcinek szyjny kręgosłupa

1. Osteologia

 • Czaszka: guzowatość potyliczną zewnętrzną, kresa karkowa górna, grzebień potyliczny zewnętrzny, szew potyliczno-ciemieniowego, potyliczno-sutkowego, wyrostek sutkowy kości skroniowej, łuk jarzmowy, skroniowo-jarzmowy, kości szczękowe, kości jarzmowe i kości nosowe, szew jarzmowo-szczękowy, żuchwa (trzon, gałęzie, spojenie bródkowe, guzowatość bródkową, kąt żuchwowy)
 • Chrząstka tarczowata, wcięcie tarczowe górne, kość gnykowa: trzon, guzek środkowy kości gnykowej, rogi mniejsze, rogi większe, łuk chrząstki pierścieniowatej, tchawica
 • Kręgosłup szyjny, wyrostek kolczysty siódmego kręgu szyjnego, wyrostek kolczysty szóstego kręgu szyjnego, guzek tylny kręgu szczytowego, wyrostek kolczysty kręgu obrotowego (obrotnika), wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego, wyrostek poprzeczny kręgu obrotowego (obrotnika)
 • Wyrostek poprzeczny od trzeciego do siódmego kręgu szyjnego, wyrostki stawowe od trzeciego do siódmego kręgu szyjnego, wyrostek kolczysty od trzeciego do siódmego kręgu szyjnego, przejście szyjno‐piersiowe, wyrostek kolczysty C5, wyrostek kolczysty C6, wyrostek kolczysty C7
 • Otwór górny klatki piersiowej
 • Żebra: żebro pierwsze (trzon ponad obojczykiem), żebro drugie (trzon żebra drugiego w części przedniej klatki piersiowej, żebro drugie w okolicy bocznej szyi, koniec tylny trzonu żebra drugiego),

2. Miologia

 • Mięsień żwacz, mięsień skroniowy, mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
 • Mięśnie mimiczne: mięsień marszczący brwi, mięsień obniżający wargę dolną, mięsień dźwigacz kąta ust, mięsień bródkowy, mięsień rozszerzający nozdrza, mięsień śmiechowy, mięsień jarzmowy większy mięśniem jarzmowym mniejszym, mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa, mięśniem dźwigaczem wargi górnej, mięsień okrężny oka, mięsień okrężny ust, mięsień obniżający przegrodę nosa, mięsień marszczący brwi i mięsień podłużny nosa, mięsień szeroki szyi
 • Mięsień mostkowo‐obojczykowo‐sutkowy; mięsień czworoboczny, mięsień dźwigacz łopatki, mięsień pochyły przedni; mięsień pochyły środkowy; mięsień pochyły tylny, mięśnie płatowate; mięsień łopatkowo‐gnykowy, mięsień szeroki szyi; mięsień żuchwowo‐gnykowy; brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego, mięśnie żwacza

3. Więzadła

 • Więzadło karkowe

4. Nerwy i naczynia krwionośne

 • Tętnica podobojczykowa, tętnica szyjna zewnętrzna, tętnica szyjna wewnętrzna
 • Tętnica szyjna wspólna, tętnica twarzowa, tętnica potyliczna
 • Nerw przeponowy, nerw błędny, nerw krtaniowy górny, nerw poprzeczny szyi, nerw uszny wielki, nerw potyliczny mniejszy, nerwy nadobojczykowe, nerwy splotu ramiennego, nerw podoczodołowy, nerw jarzmowy
 • Nerw uszno-skroniowy, gałęzi przyśrodkowej nerwu nadoczodołowego, gałąź boczna nerwu nadoczodołowego

5. Węzły chłonne

 • Węzły chłonne okolicy brzegu dolnego kości żuchwowej
 • Węzły chłonne trójkąta podżuchwowego
 • Węzły chłonne okolicy brzegu przedniego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

Powrót na górę